Aftrekposten

Aftrekposten verlagen het inkomen en daardoor de te betalen belasting. Meer informatie over de mogelijkheden van de aftrekposten
+ Alimentatie en onderhoudsverplichtingen
+ Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen < 30 jaar
+ Specifieke zorgkosten
+ Studiekosten en scholingsuitgaven
+ Giften
+ Restant persoonsgebonden aftrek over vorige jaren

- Mainpage

 


Alimentatie en onderhoudsverplichtingen
Betaalde alimentatie kan in mindering gebracht worden op het inkomen. Voor alimentatie aan ex-partners kan dit voor het gehele bedrag. Voor alimentatie aan kinderen (in verband met scheiding) zijn dit vastgestelde bedragen.

Stel uw vraag hierover


Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen

Als voor kinderen uitgaven worden gedaan ter levensonderhoud en voor deze kinderen geen kinderbijslag of studiefinanciering wordt ontvangen kan onder voorwaarden deze uitgaven opgevoerd worden als aftrekpost. De voorwaarden:
+ Het kind was aan het begin van het kwartaal< 30 jaar.
+ Het kind kon in dat kwartaal niet zelf in zijn levensonderhoud voorzien.
+ In het kwartaal kreeg niemand in het huishouden kinderbijslag of een vergelijkbare buitenlandse uitkering voor dit kind.
+ Het kind kon in dat kwartaal geen studiefinanciering, tegemoetkoming in de studiekosten of een vergelijkbare (buitenlandse) regeling krijgen.
+ De uitgaven voor het levensonderhoud waren voor dit kind in dat kwartaal meer dan € 407, waarbij geen vergoeding voor deze uitgaven is ontvangen. Uitgaven van een fiscaal partner mogen meegeteld worden.

Deze aftrekpost zal in 2010 extra worden gecontroleerd door de belastingdienst!

Stel uw vraag hierover

Tip:
Als u de mogelijkheid heeft om te kiezen voor fiscaal partnerschap en u beiden uitgaven voor levensonderhoud van een kind heeft, kunnen uw uitgaven worden samengeteld om tot een bedrag van meer dan € 407 per maand te komen.


Specifieke zorgkosten
Ziektekosten kunnen in mindering worden gebracht op het inkomen, voorzover deze niet vergoed zijn door de zorgverzekeraar. Niet vergoede kosten als gevolg van een eigen risico kunnen niet in mindering worden gebracht. Of er feitelijk aftrek is, hangt af van het totaal aan ziektekosten en het inkomen. Er moet namelijk een inkomensafhankelijk drempelbedrag overschreden worden om tot aftrek te kunnen komen.

Stel uw vraag hierover


Studiekosten en scholingsuitgaven
Studiekosten (voor een beroep of toekomstig beroep en waarbij sprake is van een leertraject) kunnen in mindering gebracht worden op het inkomen, na toepassing van drempel (die hoger is als er studiefinanciering wordt ontvangen) en na aftrek van eventueel ontvangen studiefinanciering. De studie moet voor uzelf zijn en de kosten mogen niet vergoed worden door iemand.

Stel uw vraag hierover


Giften
Gedane giften zijn aftrekbaar als deze zijn gedaan aan erkende ANBI's (de zogenaamde Algemeen Nut Beogende Instellingen). Ga dus eerst na of de gift aan een ANBI is gedaan. Vervolgens kunnen de eenmalig betaalde giften in aftrek gebracht worden. Óf er echt aftrek is, hangt af van de hoogte van de gedane giften en de hoogte van het inkomen, omdat niet alle giften aftrekbaar zijn.

Dat is anders als bij een notaris is vastgelegd dat er voor de periode van minimaal vijf jaar een gift wordt gedaan aan een ANBI. In dat geval geldt geen minimumbedrag. Vastlegging bij de notaris kan daarom interessant zijn en levert fiscaal voordeel op. Natuurlijk zal de notaris hier wel voor betaald moeten worden. Vastgelegde giften kunnen ook als box III schuld in mindering worden gebracht op het vermogen. Er kan dus dubbel voordeel worden behaald.

Stel uw vraag hierover

Tip:
Laat een jaarlijks terugkomende gift vastleggen bij de notaris. Voor de aftrekbaarheid geldt dan geen drempel meer en de toekomstige betalingen kunnen als schuld in box III in mindering worden gebracht op het vermogen. Dubbel voordeel dus!


Restant persoonsgebonden aftrek voorgaande jaren
Als de aftrek van voorgaande jaren hoger is geweest dan het inkomen, kan de niet benutte aftrek dit jaar in aftrek worden gebracht. Het bedrag dat in eerdere jaren niet in aftrek is gebracht, staat vermeld op de belastingaanslag van voorgaand jaar. Is de aanslag nog niet vastgesteld? Ga dan uit van de aangifte van voorgaand jaar.

Stel uw vraag hierover